Friday, May 7, 2010

HURAIKAN SISTEM KEPERCAYAAN DAN AGAMA YANG DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT TEMPATAN DI ASIA PADA ABAD KE 19.

A. PENGENALAN

Agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang diamalkan oleh sebuah masyarakat berasaskan kepada pegangan, idea, perlakuan terhadap kuasa ghaib dewa-dewi, kuasa halus, roh termasuk upacara tertentu dan pantang larang. Antara kepercayaan dan agama yang diamalkan oleh masyarakat tempatan di Asia ialah ajaran Animisme. Confucianisme, Taoisme, Shintoism, Agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian.

B. ISI

1: Kepercayaan Animisme

a. Merupakan kepercayaan awal yang diamalkan oleh masyarakat di Asia­khususnya di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur iaitu kepercayaan kepada fenomena alam semesta seperti kilat, gunung, pokok dan lain-lain yang dikatakan mempunyai roh dan semangat.
b. Mereka menganggap ada satu kuasa besar selain daripada kuasa manusia yang menentukan kejadian yang berlaku. Lantaran itu mereka mengarnalkan pemujaan bagi mengelakkan berlakunya malapetaka itu
c. Bagaimanapun kepercayaan ini mina berubah setelah kedatangan agama Hindu dan Buddha.
Ajaran Confucianisme

a. Diasaskan oleh Kung Fu Tze yang lebih mengutamakan konsep Li danajarannya terdapat dalam buku 'Analekta' serta mengamalkan konsep 'Jen'.
b. Confucianisme merupakan falsafah yang berkaitan dengan tradisi etika di mana idea pemerintahan dijadikan pegangan hidup dan hormat-menghormati dalam keluarga di mana unit keluarga adalah asas kepada keamanan negara.
c. Confucianisme menekankan bahawa ibu bapa yang mesh dihormati - mp.vujudkan adat menyembah nenek moyang dalam masyarakat China dan is dijiputi di Vietnam dan China.

3. Ajaran Taoisme

a. Dja$askan oleh Lao Tze dan Chuang Tze. Ajaran Taoisme ini terkandung dalam bukunya yang berjudul `Tao Te Ching' yang mengutamakan kaharmonian manusia dengan alam.
b. Tip bererti cara atau jalan bagi mencapai keharmonian dengan alam semesta clan menyeru manusia supaya hidup sederhana.


c. la mahukan kerajaan yang paling sedikit pemerintah dengan sedikit peraturan dan diamalkan oleh sebahagian besar masyarakat di Selatan China.
4. Ajaran Shintoism
a. Kepercayaan dan amalan ini berdasarkan kepada animisme iaitu segala benda hidup atau mati mempunyai semangat, kepercayaan kepada dewa-dewi dan percaya kepada pemujaan roh nenek moyang.
b. Juga kesetiaan rakyat kepada maharaja di mana maharaja adalah ketua agama dan negara rakyat mesti setia kepada negara dan maharaja.
c. Percaya kepada kuasa ghaib 'Kami' yang wujud dalam alam semulajadi dan di setiap rumah dibina 'para tuhan' tempat dipersembahkan makanan kepada tuhan mereka. Agama in] diamalkan di Jepun.

Agama Islam

a. Mula tersebar di Asia Tenggara mulai abad ke 15 oleh pendakwah dari Arab, China dan India. Islam lebih mengutamakan akidah dan syariah, keesaan Allah, menitikberatkan akhirat dan raja dianggap amanah Allah yang memerintah berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Mufti menjadi penasihat kepada raja.
Pemerintah mengamalkan undang-undang Islam dalam pentadbiran, ekonomi dan sosial. Bagaimanapun adat resam dan kepercayaan Hindu masih wujud dalam budaya masyarakat Nusantara.
c. Agama Islam menjadi agama rasmi di Indonesia dan Brunei malah terdapat golongan minoriti di Myanmar, Selatan Thailand dan Juga meliputi China.

Agama Buddha

a. Diasaskan oleh Putera Siddharta Gautama di India yang melarang manusia
berbuat jahat dan kekejaman sesama manusia.
b. Berpegang kepada konsep 'Ahimsa' iaitu tidak melakukan kekerasan ke
atas makhluk di dunia dan tidak mengamalkan kasta, berasaskan kepada 4
Kebenaran Mulia dan Jalan Lapan Lapis.
c. Mempunyai dua mazhab iaitu 'Hinayana' yang berpengaruh di
Kampuchea, Myanmar, Thailand, Indonesia, Vietnam dan Laos.
Sementara mazhab 'Mahayana' berpengaruh di China dan Jepun.
d. Ajaran Buddha mempengaruhi corak pemikiran di Thailand, Myanmar
serta bidang kesenian seperti Candi Borobodur dan Angkor Wat.
e. Di Myanmar, ajaran dan amalan lebih kepada mazhab Theravadamanakala di Indonesia amalan mereka lebih kepada mazhab Tiangkok

Agama Hindu

a. Berasal daripada gabungan dua budaya iaitu orang Aryan dan tempatan. Hindu berasal dari perkataan 'Sindhu' iaitu sebuah daerah di Sungai Indus.
b. Terdapat dua mazhab iaitu mazhab Saivisme dan mazhab Vaishanisme.
c. Percaya kepada jelmaan tuhan melalui 3 jelmaan Trimuthi; Dewa
Brahman, Dewa Vishnu dan Dewa Shiva.
d. Ajaran Hindu berasaskan kepada 4 Veda iaitu Rig Veda, Yajor Veda,
Atharva Veda dan Samar Veda.
e. Percaya kepada hokum Karma dan kelahiran semula. Matlamat mereka ialah mencapai Nirwana dan berpegang kepada sisitem kasta. Agama ini diamalkan di Thailand dan Myanmar (Burma).

Agama Kristian
a. Diasaskan oleh Nab] Isa a.s (Jesus Christ) kira-kira 2000 tahun lalu di
Palestin. Kristian lebih mengutamakan kasih sayang, pengampunan
sesama manusia dan keampunan hidup di akhirat.
b. Disebarkan oleh mubaligh Barat seperti Portugis, Sepanyol, Britain dan
Perancis dan sebagainya oleh pedagang-pedagang.
c. Filipina menjadikan Kristian sebagai agama rasmi negara mereka namun
terdapat,juga penganut Kristian di Indonesia, Thailand dan China.

C. KESIMPULAN
a. Sama ada di Asia Tenggara, Asia Timor mahupun Asia Selatan terdapat kepercayaan dan agama yang menajdi amalan masyarakat setempat dan asas kepada kehidupan masyarakat tempatan yang mencorakkan negara masing-masing.
b. Kepercayaan dan agama yang diamalkan ini bagaimanapun mula mengalami perubahan secara beransur-ansur selaras dengan tuntutan masa.

No comments:

Post a Comment